گالری

مشکل بیمار: به هم ریختگی شدید دندانی

درمان : ازتودنسی ثابت دو فک با کشیدن 4 دندان آسیای کوچک اول دائمی

طول درمان: 1/5 سال

به هم ریختگی شدید دندانی

مشکل بیمار: بهم ریختگی دندانها به همراه کمبود فضای شدید

درمان: ارتودنسی ثابت دو فک به همراه کشیدن 4 دندان آسیای کوچک اول (پرمولر)

طول درمان:2/5 سال

بهم ریختگی دندانها به همراه کمبود فضای شدید
بهم ریختگی دندانها به همراه کمبود فضای شدید

مشکل بیمار: بهم ریختگی شدید دندانها و جلو بودن فک پایین

درمان : ازتودنسی ثابت دو فک به همراه کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

طول درمان:1.5 سال

مشکل بیمار: عقب بودن فک پایین و چرخش فک بالا به چپ

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک به همراه جراحی 2 فک

طول درمان:2/5 سال

مشکل بیمار: جلو بودن فک پایین و کجی (انحراف) فک به سمت راست

درمان : ازتودنسی ثابت دو فک به همراه درمان جراحی فک ( عقب بردن فک پایین (Mandibular set back))

طول درمان: 2 سال

مشکل بیمار: همپوشانی شدید دندانهای پایین توسط دندانهای بالا (دیپ بایت) به همراه فقدان مادرزادی 5 دندان دایمی ( دندانهای پیش طرفی بالا (لترالها) ، آسیای کوچک (پرمولر) دوم پایین چپ، دندانهای پیش پایین چپ و راست (انسیزورها)

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک و استفاده از هدگیر و اینتروژن آرچ

طول درمان: 2 سال

مشکل بیمار: باز بودن (وجود فضا) دندانهای قدامی

درمان : ازتودنسی ثابت دو فک به اینتروژن (فرو بردن داخل استخوان) دندانهای خلفی فک بالا به کمک قراردهی دو Miniplate تیتانیومی در ناحیه استخوان گونه ای (زایگوما)

طول درمان: 1.5 سال

مشکل بیمار: باز بودن (وجود فضا) دندانهای قدامی

درمان : ازتودنسی ثابت دو فک به اینتروژن (فرو بردن داخل استخوان) دندانهای خلفی فک بالا به کمک MiniScrew تیتانیومی

طول درمان:1/5سال

مشکل بیمار: دارای شکاف لب و کام یکطرفه با جلوزدگی شدید فک پایین. ایشان  در کودکی تحت جراحی برای  بستن شکاف لب و کام قرار گرفته و در آن زمان جهت درمان ارتودنسی و آماده سازی برای جراحی فک  مراجعه نمودند.

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک همراه با جراحی فک ( جلو آوردن فک بالا (Maxillary Advancment))

طول درمان:2/5 سال

مشکل بیمار: فضاهای بین دندانی منتشر به دلیل داشتن زبان بزرگ

درمان: ارتودنسی ثابت 2 فک با متمرکز کردن فضاهای دندانی در جلوی قوس دندانی جهت به حداقل رساندن احتمال برگشت (ریلاپس)

طول درمان :1/5 سال

مشکل بیمار: فرورفتن دندان جلو به واسطه ضربه به داخل استخوان و وجود دندان نیش نهفته در سمت راست پایین

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک

طول درمان: 2 سال